Census 2021
Let's Count

Gwnewch gais am Becyn Adnoddau Gadewch i ni Gyfrif!

Cywirwch unrhyw wallau neu hepgoriadau yn y meysydd sydd wedi'u hamlygu a rhowch gynnig arall arni. Mae meysydd â seren yn rhai gorfodol.

Gall ysgolion cynradd yng Nghymru a Lloegr gofrestru am ddim yma ar gyfer rhaglen addysg Cyfrifiad 2021.

Mae Gadewch i ni Gyfrif! yn darparu adnoddau hyblyg a fydd yn arbed amser i chi ac yn cefnogi eich ysgol drwy COVID-19, er mwyn ailennyn diddordeb plant a theuluoedd mewn dysgu ac a dathlu'r gymuned leol, fel rhan o'ch cwricwlwm adfer.

Ar ôl cofrestru, bydd ysgolion yn cael eu hadnoddau ddechrau mis Ionawr.

Deg rheswm i gofrestru

  1. Dewis o 14 o wersi hawdd eu defnyddio sydd wedi'u hachredu gan MEI, NATE a'r Gymdeithas Ddaearyddol.
  2. Yn cwmpasu'r cwricwlwm yng Nghymru a Lloegr (dwyieithog). Llyfryn ac adnoddau ar-lein am ddim.
  3. Sleidiau PowerPoint y gellir eu haddasu ar gyfer pob cynllun gwers, er mwyn teilwra eich gwersi.
  4. Gwersi fideo arfer gorau gan Arbenigwr ar Fathemateg Cynradd yn MEI ac aelod cyswllt o NCETM
  5. Gwers fideo fyw gan yr Athro David Olusoga ar gydraddoldeb a chynrychiolaeth.
  6. Fideo datblygu proffesiynol gan MEI ar gynnydd mewn ystadegau.
  7. Cystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif! wych lle gallech ennill gwerth £1,000 o gyfarpar.
  8. Prosiect dysgu yn y cartref a deunydd i'r plant a'u rhieni fynd ag ef adref.
  9. Cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth, deunyddiau a phosteri lliwgar i'w harddangos ar wal yr ystafell ddosbarth.
  10. Sticeri a thystysgrifau i wobrwyo'r plant am gymryd rhan.

Dim ond iChild a SYG fydd yn defnyddio'r manylion y byddwch yn eu darparu, a hynny er mwyn prosesu eich cais a chynnal rhaglen addysg Gadewch i ni Gyfrif! Ni chaiff eich manylion eu trosglwyddo i unrhyw drydydd parti. iChild yw'r Prosesydd Data a SYG yw'r Rheolydd Data. Bydd iChild yn rhannu manylion â SYG at ddiben cynnal y rhaglen addysg. Gellir dod o hyd i bolisi preifatrwydd SYG yma.

Nodwch enw eich ysgol.

Nodwch gyfeiriad eich ysgol.

Nodwch gyfeiriad eich ysgol.

Nodwch god post eich ysgol.

Tudalen 1 o 5

Dewiswch eich teitl.

Os byddwch yn dewis "arall" ar gyfer eich teitl, dylech ei nodi.

Nodwch eich enw cyntaf.

Nodwch eich cyfenw.

Nodwch deitl eich swydd.

Nodwch gyfeiriad e-bost dilys.

Tudalen 2 o 5

Tua faint o blant fydd yn cymryd rhan yn y rhaglen addysg?

Nodwch tua faint o blant a fydd yn cymryd rhan.

Pa grwpiau oedran fydd yn cymryd rhan? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)

Nodwch o leiaf un grŵp oedran a fydd yn cymryd rhan.

Tua faint o daflenni i rieni y byddwch chi'n gallu eu rhannu?

Nodwch tua faint o daflenni i rieni y byddwch chi'n gallu eu rhannu (os na fyddwch yn gallu rhannu unrhyw daflenni, rhowch "0").

Tudalen 3 o 5

Rhowch wybod i ni a hoffech gael eich ystyried ar gyfer ymweliadau cyhoeddusrwydd.

5. Fyddech chi'n gallu rhannu negeseuon a/neu luniau ar sianel(i) cyfryngau cymdeithasol eich ysgol er mwyn rhoi gwybod i rieni a'r gymuned ehangach eich bod yn cymryd rhan yn rhaglen addysg y cyfrifiad, Gadewch i ni Gyfrif!?

Rhowch wybod i ni a fyddwch chi'n gallu rhannu negeseuon a/neu luniau ar y cyfryngau cymdeithasol.

6. Unrhyw sylwadau?

Cliciwch ar "cyflwyno" i gadarnhau yr hoffech gael pecyn adnoddau addysg Gadewch i ni Gyfrif! ddechrau mis Ionawr 2021, i'w ddefnyddio yn eich ysgol cyn Diwrnod y Cyfrifiad ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Tudalen 4 o 5

Mae'n flin gennym, mae gwall wedi bod wrth ddelio â'ch cais.

Diolch am wneud cais am becyn adnoddau addysg Gadewch i ni Gyfrif! am ddim. Yn anffodus, nid oeddem yn gallu prosesu eich cais ar hyn o bryd oherwydd problemau technegol. Felly, nid ydym wedi derbyn eich cais. Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen, neu mae croeso i chi gysylltu â thîm cyfrifiad iChild yn [census@ichild.co.uk]

Diolch!

Diolch am wneud cais am becyn adnoddau addysg Gadewch i ni Gyfrif! am ddim i ysgolion cynradd ar gyfer y cyfrifiad.

Os ydych chi o ysgol yng Nghymru neu Loegr, byddwch yn cael eich pecyn ar ddechrau mis Ionawr 2021.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm cyfrifiad iChild yn census@ichild.co.uk

Swyddfa Ystadegau Gwladol
Hawlfraint © 2020 Swyddfa Ystadegau Gwladol ac iChild. Cedwir pob hawl.
Census 2021 - Let's Count! Census 2021 - Let's Count! Census 2021 - Let's Count!