Let's Count

Cofrestrwch ar gyfer Gadewch i ni Gyfrif! 2022

Cywirwch unrhyw wallau neu hepgoriadau yn y meysydd sydd wedi'u hamlygu a rhowch gynnig arall arni. Mae meysydd â seren yn rhai gorfodol.

Mae hi nôl! Gall ysgolion cynradd yng Nghymru a Lloegr gofrestru yma ar gyfer Gadewch i ni Gyfrif! 2022. Cewch fwynhau adnoddau addysg newydd y cyfrifiad, y gellir eu defnyddio cyn y cyhoeddiad am y boblogaeth tua dechrau haf 2022.

Dyfarnwyd gwobr Rhaglen Addysg STEM y Flwyddyn i Gadewch i ni Gyfrif! yn 2021. Yn 2022, gallwch ddefnyddio ein hadnoddau hyblyg sy'n arbed amser i chi ar gyfer addysgu yn yr ystafell ddosbarth neu ddysgu o bell.

Unwaith y byddant wedi cofrestru, bydd ysgolion yn derbyn dolen i'r adnoddau digidol.

Pam cofrestru?

Bydd Gadewch i ni Gyfrif! 2022 yn mynd â phlant ar siwrne o'r broses o gasglu data yn 2021 i gyhoeddi'r canlyniadau a'r ystadegau yn 2022. Mae'r manteision yn cynnwys:

  • pum gwers newydd hawdd eu defnyddio wedi eu hachredu gan Mathematics in Education and Industry (MEI) a'r Gymdeithas Ddaearyddol
  • gwersi sy'n cwmpasu'r cwricwlwm yng Nghymru a Lloegr y gallwch eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth ac wrth ddysgu o bell
  • mae'r holl ddeunyddiau gwersi ar gael yn Gymraeg a Saesneg
  • sleidiau PowerPoint y gellir eu golygu ar gyfer pob cynllun gwers, er mwyn teilwra eich gwersi
  • cymryd rhan mewn diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! yn eich ysgol
  • tystysgrifau digidol i wobrwyo'r plant am gymryd rhan

Dim ond er mwyn prosesu eich cais a chynnal rhaglen addysg Gadewch i ni Gyfrif! 2022 y bydd iChild a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn defnyddio'r manylion a ddarperir gennych. Ni fyddant yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti. iChild yw'r prosesydd data a SYG yw'r rheolydd data. Bydd iChild yn rhannu manylion â SYG at ddiben cynnal y rhaglen addysg. Dysgwch fwy am bolisi preifatrwydd SYG.

Nodwch enw eich ysgol.

Nodwch gyfeiriad eich ysgol.

Nodwch gyfeiriad eich ysgol.

Nodwch god post eich ysgol.

Tudalen 1 o 5

Dewiswch eich teitl.

Os byddwch yn dewis "arall" ar gyfer eich teitl, dylech ei nodi.

Nodwch eich enw cyntaf.

Nodwch eich cyfenw.

Nodwch deitl eich swydd.

Nodwch gyfeiriad e-bost dilys.

Tudalen 2 o 5

Tua faint o blant fydd yn cymryd rhan yn y rhaglen addysg?

Nodwch tua faint o blant a fydd yn cymryd rhan.

Pa grwpiau oedran fydd yn cymryd rhan? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)

Nodwch o leiaf un grŵp oedran a fydd yn cymryd rhan.

Tudalen 3 o 5

Rhowch wybod i ni a hoffech gael eich ystyried ar gyfer ymweliadau cyhoeddusrwydd.

5. Fyddech chi'n gallu rhannu negeseuon a/neu luniau ar sianel(i) cyfryngau cymdeithasol eich ysgol er mwyn rhoi gwybod i bobl eich bod yn cymryd rhan yn Gadewch i ni Gyfrif! 2022?

Rhowch wybod i ni a fyddwch chi'n gallu rhannu negeseuon a/neu luniau ar y cyfryngau cymdeithasol.

6. Unrhyw sylwadau?

Dewiswch “cyflwyno” er mwyn cadarnhau yr hoffech chi gofrestru ar gyfer Gadewch i ni Gyfrif! 2022.

Tudalen 4 o 5

Mae'n flin gennym, mae gwall wedi bod wrth ddelio â'ch cais.

Diolch am ddarparu eich manylion.

Yn anffodus, nid ydym yn gallu prosesu eich cofrestriad ar hyn o bryd oherwydd anawsterau technegol. Felly, nid yw eich cais wedi dod i law.

Rhowch gynnig arall arni mewn ychydig, neu mae croeso i chi gysylltu â thîm cyfrifiad iChild yn [census@ichild.co.uk]

Diolch!

Diolch am gofrestru ar gyfer Gadewch i ni Gyfrif! 2022.

Mae gennych bellach fynediad at yr adnoddau digidol newydd yma.

Dylech gael e-bost cadarnhau nawr yn y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych wrth gofrestru. Os nad ydych chi'n derbyn yr e-bost hwn, neu os bydd gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm cyfrifiad iChild yn census@ichild.co.uk

Diolch yn fawr iawn i chi – tystysgrif arbennig i'ch ysgol.

Hawlfraint © 2020-22 Swyddfa Ystadegau Gwladol ac iChild. Cedwir pob hawl.
Census 2021 - Let's Count! Census 2021 - Let's Count! Census 2021 - Let's Count!